KSIĄŻKI O STARZENIU

SPIS TREŚCI:

  1. Jestem stary. Szlaki sygnalne starzenia i długowieczności – Jarosław Derejczyk, Piotr Religa
    1.1. W poszukiwaniu genu długowieczności
    1.2. Szlaki modulujące tempo starzenia
      1.2.1. Szlak insuliny i insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (INS/IGF-1)
      1.2.2. Szlak mTOR
      1.2.3. Szlak AMPK – kinazy białkowej aktywowanej adenozynomonofosforanem (AMP)
      1.2.4. Szlak sirtuinowy
      1.2.5. Szlak czynnika jądrowego NF-KB
      1.2.6. Szlak ApoE
      1.2.7. Cukrzyca jako stan przyspieszający starzenie
    1.3. Uwarunkowania środowiskowe a długowieczność
  Piśmiennictwo
  2. Mam sto lat. Osoba stuletnia w środowisku jako pacjent – Jarosław Derejczyk
    2.1. Gerontologiczny punkt widzenia na proces starzenia i starość
    2.2. Latarnia w ciemności – biogerontologia
    2.3. Geriatria wobec długowieczności
  Piśmiennictwo
  3. Zapomniałem! Ocena statusu poznawczego i zaburzeń zachowania pacjenta geriatrycznego w jego środowisku – Adam Bednorz, Jarosław Derejczyk, Dorota Religa
    3.1. Osłabione funkcje poznawcze
    3.2. Podejrzenie otępienia
    3.3. Diagnostyka zespołu otępiennego
      3.3.1. Zasady oceny procesów poznawczych
      3.3.2. Neuropsychologia w geriatrii – dla chcących wiedzieć więcej
    3.4. Funkcje wykonawcze w całościowej ocenie geriatrycznej (COG)
    3.5. Zaburzenia zachowania w chorobach neurodegeneracyjnych
    3.6. Skrót informacji na temat pacjentów z uszkodzeniami funkcji poznawczych
    3.7. Regulacje prawne wobec osób z otępieniem – nadużycia
      3.7.1. Przemoc wobec osób starszych
      3.7.2. Ochrona danych osobowych i ubezwłasnowolnienie
      3.7.3. Usługi finansowe
    3.8. Starszy kierowca
      3.8.1. Badanie pacjentów / kierowców w podeszłym wieku
      3.8.2. Leki u starszego kierowcy
      3.8.3. Sytuacja w Polsce
  Piśmiennictwo
  4. Będę miał operację – Elżbieta Pyrkosz-Cifonelli 199
    4.1. Zabieg operacyjny u starszego chorego – chirurgia geriatryczna
    4.2. Ocena chorego w starszym wieku a ryzyko zabiegu
    4.3. Całościowa ocena geriatryczna (COG) u pacjentów oddziału chirurgicznego
    4.4. Proaktywna opieka nad starszym pacjentem kierowanym do leczenia operacyjnego – POPS
    4.5. Wnioskowanie z raportów, audytów i dużych baz danych
    4.6. Czego chcę dla mojego operowanego pacjenta
    4.7. W poszukiwaniu sposobu przedoperacyjnej oceny ryzyka zachorowalności i śmiertelności
    4.8. Zakres optymalizacji przedoperacyjnej
    4.9. Optymalizacja przed operacją w trybie planowym
  Piśmiennictwo
  5. Mobilizacja rezerw. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego osoby starszej Elżbieta Pyrkosz-Cifonelli, Piotr Seiffert
    5.1. Starszy chory z problemami medycznymi – choroba niedokrwienna serca
    5.2. Przedoperacyjna ocena kardiologiczna u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i innymi stanami kardiologicznymi
    5.3. Farmakologiczna optymalizacja przed planową operacją u starszych pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i/lub czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego
    5.4. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego osoby starszej z nadciśnieniem tętniczym
    5.5. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego osoby starszej z niewydolnością serca
    5.6. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego starszego pacjenta ze stenozą aortalną
    5.7. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego osoby starszej z nadciśnieniem płucnym
    5.8. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego starszego chorego z przewlekłą niewydolnością nerek
    5.9. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego starszego pacjenta z anemią
    5.10. Niedożywienie i leczenie żywieniowe. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego
    5.11. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego osoby starszej. Prehabilitacja
              Piśmiennictwo
  6. Biodro w dobrych rękach. Opieka nad starszym pacjentem ze złamaniem biodra – Elżbieta Pyrkosz-Cifonelli
    6.1. Standard ortogeriatryczny
    6.2. Postępowanie okołooperacyjne
    6.3. Rozpoznawanie i leczenie bólu oraz majaczenia w okresie przedoperacyjnym i pooperacyjnym
    6.4. Przygotowanie do wypisu
    6.5. Prewencja wtórna złamań – profilaktyka upadków i leczenie hamujące osteoporozę
  Piśmiennictwo
  7. Jak statek z papieru. Frailty. Leczenie chorych w stanie kruchości – Piotr Seiffert
    7.1. Zarys teoretyczny i diagnostyka kruchości
      7.1.1. Zarys historyczny
      7.1.2. Podstawy biologiczne
      7.1.3. Diagnostyka
    7.2. Interwencje profilaktyczne i lecznicze
      7.2.1. Interwencje niefarmakologiczne
      7.2.2. Interwencje farmakologiczne
    7.3. Prowadzenie chorego w stanie kruchości w praktyce klinicznej
    7.4. Przykładowe błędy w leczeniu chorych w stanie kruchości
  Piśmiennictwo
  8. Dolce vita – słodkie życie – Janina Kokoszka-Paszkot
    8.1. Diagnostyka i objawy cukrzycy w starszym wieku
      8.1.1. Przydatność COG w prowadzeniu chorych z cukrzycą
      8.1.2. Wysiłek fizyczny u pacjenta geriatrycznego z cukrzycą
      8.1.3. Postępowanie farmakologiczne – wybór terapii hiperglikemii
      8.1.4. Pochodne biguanidów – metformina
      8.1.5. Pochodne sulfonylomocznika
      8.1.6. Inhibitory DPP IV – gliptyny
      8.1.7. Inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT-2)
      8.1.8. Insulinoterapia
      8.1.9. Modele terapii cukrzycy w geriatrii
      8.1.10. Indywidualizacja drogi osiągania celów
      8.1.11. Modele insulinoterapii
  Piśmiennictwo
    8.2. Hipoglikemia i hiperglikemia – motory napędowe zespołów geriatrycznych
      8.2.1. Czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy w populacji geriatrycznej
      8.2.2. Wpływ hipoglikemii na ryzyko sercowo-naczyniowe i mózg
      8.2.3. Metaanalizy, badania randomizowane a pacjent geriatryczny z cukrzycą
  Piśmiennictwo
    8.3. Podniesienie efektywności opieki nad chorym z zespołem stopy cukrzycowej
      8.3.1. Patogeneza zespołu stopy cukrzycowej (ZSC)
      8.3.2. Jak pomóc pacjentowi z rozpoznanym zespołem stopy cukrzycowej
  Piśmiennictwo
  9. W labiryncie wyborów – doświadczenia własne – Jarosław Derejczyk
    9.1. Podejście geriatryczne do pacjentów w zaawansowanej starości
    9.2. Cele badania geriatrycznego
    9.3. Zasady prowadzenia badania geriatrycznego – warunki przeprowadzania COG
      9.3.1. Miejsce badania
      9.3.2. Jak poprowadzić wywiad?
      9.3.3. Badanie geriatryczne i przydatny sprzęt
      9.3.4. Testy i pytania, których nie powinno zabraknąć
    9.4. ABC terapii geriatrycznych
    9.5. Leczenie chorych z depresją i otępieniem
    9.6. Majaczenie nakładające się na otępienie
    9.7. Leczenie chorych ze spowolnieniem ruchowym
    9.8. Nie dość, że zaparcie, to jeszcze bezsenność – pozornie błahe problemy
    9.9. Co będzie istotne w terapiach geriatrycznych w przyszłości
  Piśmiennictwo
  10. Terapie geriatryczne. Przypadki z życia wzięte. 571
    10.1. Pacjent zakażony SARS-CoV-2 – Dorota Religa
      10.1.1. Dyskusja
      10.1.2. Zapobieganie
      10.1.3. Prognozowanie, leczenie i monitorowanie
  Piśmiennictwo
    10.2. Upadek u starszej osoby z powodu bloku przedsionkowo-komorowego III stopnia indukowanego riwastygminą – Elżbieta Pyrkosz-Cifonelli
      10.2.1. Omówienie przypadku
      10.2.2. Wnioski
    10.3. Pacjentka z krwiopluciem – opis przypadku – Jarosław Derejczyk
      10.3.1. Interpretacja
  Piśmiennictwo
    10.4. Kobieta 81-letnia z powtarzającymi się upadkami – Piotr Seiffert
      10.4.1. Całościowa ocena geriatryczna pacjentki
      10.4.2. Omówienie
  Piśmiennictwo
    10.5. Nawracające zakażenie Clostridioides difficile (Clostridioides difficile infection – CDI) – Piotr Seiffert
      10.5.1. Omówienie
  Piśmiennictwo
    10.6. Pacjent z zespołem stopy cukrzycowej – Janina Kokoszka-Paszkot
      10.6.1. Opis przypadku
      10.6.2. Komentarz
  Piśmiennictwo
  Skala 4AT
  Geriatryczna Skala Oceny Depresji